Logotyp Stjerneskolan, illustration

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program så finns det fem introduktionsprogram på Stjerneskolan. Är det något ämne du ännu inte fått godkänt i? Behöver du mer svenska innan du tar steget in på nationellt program? Eller behöver läsa in några ämnen, samtidigt som du går på nationellt program?

 

Det finns fem ingångar till Introduktionsprogrammet:

Preparandutbildning

Ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå under högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar, för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. Här kan även en redan behörig elev bli aktuell, t.ex. om eleven uppnått behörighet för ett yrkesprogram men inte för ett högskoleförberedande program. Om det är elevens vilja att komma in på högskoleförberedande programmet har eleven rätt att gå preparandutbildning.

Programinriktat individuellt val

Är en utbildning som kan leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen kan anordnas för en grupp elever och är då sökbar.
Den står öppen för elever som saknar behörighet till ett yrkesprogam. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Elever kan följa kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas.
Yrkesintroduktion kan passa i de fall, där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Individuellt alternativ

Förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser och praktik, får ingå i utbildningen.

Individuellt alternativ är inte sökbart. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Språkintroduktion

Ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Språkintroduktionen innehåller undervisning i svenska eller svenska som andraspråk samt övriga ämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Språkintroduktionen ska även kunna innehålla andra insatser, som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling - t.ex. motivationsinsatser och praktik.

Språkintroduktionen är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

   
Ansvarig för Introduktionsprogrammet är Kristina Sohl , 163 68
och Jörgen Lundqvist , 163 14 / 073-271 21 23
         

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen