Logotyp Stjerneskolan, illustration

Stadgar för elevkår

Här nedan följer stadgar för elevstyrelse och elevfullmäktige på Stjerneskolan.

Index


§1 Syfte och mål
l§2 Sammansättning av elevstyrelsen
§3 Elevvalen
§4 Klassombud
§5 Elevfullmäktige
§6 Ekonomiskt ansvar
§7 Avsättning av elevstyrelsen/ledamot
§8 Ändring av stadgar

§1 Syfte och mål


På Stjerneskolan skall varje år finnas en elevstyrelse som skall verka för en aktiv och  fungerande elevdemokrati.Elevstyrelsen skall respekteras som valda representanter för skolans elever i frågor som rör elevdemokratin och elevens arbetsmiljö och som kan kopplas till alla lagar och för-ordningar relevanta för gymnasieskolan. Elevstyrelsen skall varje år upprätta verksam-hetsplan och verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning. Elevstyrelsen skall få ta del av lokala arbetsplaner och utvärderingar i syfte att påverka och utveckla undervis-ningen på skolan.Möten skall hållas minst en gång per månad

§2 Sammansättning av elevstyrelsen


Elevrådsstyrelsen skall bestå av nio medlemmar. Inom styrelsen utses och tillsättes följande: Vice ordförande Kassör SekreterareElevstyrelsen skall sträva efter så bred sammansättning som möjligt. Målsättningen är därför att försöka följa nedanstående kriterier: Minst tre elever väljes ur årskurs 3 och tre ur årskurs 2. En fyllnadsplats lämnas även till en elev i årskurs 1 (se §3). Minst tre medlemmar skall vara elever från studieförberedan-de program och tre från yrkesförberedande program.

§3 Elevvalen


Val till elevstyrelsen skall ske under den tredje schemaperioden för ettor och tvåor. Intresse som kandidat anmäles till den sittande styrelsen. Styrelsen anordnar valet där alla elever på skolan röstar på en av kandidaterna. Den kandidat som får flest röster tilldelas ordförandeposten. Fyllnadsplatsen (se §2) tillsättes senast 2 månader efter det nya läs-årets början av elevrådsstyrelsen.Elevfullmäktiges ordförande utses av den nya elevstyrelsen.Första mötet skall hållas innan sommarlovet för utdelning av poster och information av den sittande styrelsen. Eventuellt nyval av styrelse sker så snabbt som möjligt.

§4 Klassombud


Varje klass skall utse två klassombud, vilka ska fungera som klassens ledamot i elev-fullmäktige och skyddsombud. Klassombuden skall bidra till elevhälsan genom att särskilt arbeta förebyggande mot mobbning och våld samt i det allmänna arbetet med att skapa en god skolmiljö. Vid klassuppdelning skall nya ombud väljas, så att det alltid finns två stycken. Om en klass ej är nöjd med sina ombud kan de rösta fram nya, detta skall meddelas till skolledningen.

§5 Elevfullmäktige


Elevfullmäktigemöten skall hållas minst 2 gånger per läsår. Ordförande väljs enligt §3. Sekreterare utses av elevfullmäktige.Då elevfullmäktiges ordförande kallar till möte skall klassombuden komma, obligatorisk närvaro. Protokoll skall föras. Elevfullmäktige skall med ombudens hjälp föra fram ele-vernas åsikter till skolledningen och elevstyrelsen. Skolledningen skall alltid finnas repre-senterade på elevfullmäktige för att förklara och informera om skolans verksamhet.

§6 Ekonomiskt ansvar


Elevstyrelsen skall varje år öppna ett konto som kassören sedan har tillgång till och ansvarar för. Kassören redovisar intäkter för styrelsen och om eventuella utgifter beslutar styrelsen gemensamt (i majoritet eller enhällighet). Vid önskemål från elevfullmäktige har kassören skyldighet att redovisa det ekonomiska läget.Om elevfullmäktige misstänker att elevstyrelsen missköter ekonomin kan fullmäktige genom absolut majoritet utse en eller flera representanter som skall granska räken-skaperna. Om det av resultaten framgår att missbruk eller dylikt förekommit, skall elevfullmäktige kalla till möte där de ansvariga får stå till svars och där eventuellt elevfullmäktige beslutar om avsättning av elevstyrelsen (se §5).

§7 Avsättning av elevstyrelsen/ledamot


Om en eller flera av styrelsens medlemmar missköter eller missbrukar sin ställning kan denne/de avsättas. Elevfullmäktiges ordförande får uppdrag av elevstyrelsen att tillsätta en grupp av 5 klassombud som utser ny/nya ledamöter i elevstyrelsen. Om ¾ majoritet av elevfullmäktige riktar misstroende mot elevstyrelsen, kan elevfullmäktige utlysa omval till elevstyrelsen. Omval skall äga rum inom en månad efter beslutat misstroende.

§8 Ändring av stadgar


Elevstyrelsen kan på eget, eller via initiativ från klassombud, lägga förslag på ändringar av stadgar. Elevfullmäktige beslutar om nya stadgar.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen